+7 (347) 253 87 13 (UTS/GMT+5) اوقات کار: از دوشنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح تا 18 ادرس تماس: شهر اوفا بولوار خ دولیتشینا ساختمان 23 اوفیس 5

واحد تلمبه خانۀ آب

واحد تلمبه خانۀ آب

.تلمبه خانۀ آب " و ت خ آ " برای انتقاب آب به شبکات آبرسانی با رژیم اتوماتیک بدون حظور متداوم پرسنل

If you have questions , leave a request:
.تلمبه خانۀ آب " و ت خ آ " برای انتقاب آب به شبکات آبرسانی با رژیم اتوماتیک بدون حظور متداوم پرسنل

.تلمبه خانۀ آب " و ت خ آ " از اجزأ و واحد های کاملا آمادۀ کارخانه ای نصبشده دراطاق های بلوک- بوکس ها عبارت میباشد و کمپلکت کامل مواد مصرفی ، سیستم های ضرورت مبرم، قطعات یدکی و مدارک بهره برداریتهویل داده میشود

.تجهیزات تلبه خانه در داخل اطاق ها با دمای هوی در سطح کف نه متر از مثبت 5-100 درجۀ سانتی گراد مورد بهره برداری قرار میکیرد. دمای مورد نظر با استفاده از هیتر های برق تامین میشود . هیتر ها با رگلاتور های حرارتی مجهز میباشند و نزد درب ورودی پردۀ حفاظ دما نصب میگردد

.اطاق های تلمبه خانه با هواکش جهت تامین تهویه از طریق دفلکتورها و دریچه های جداره دار مجهز میباشند. پمپ های انتقال آب در رژیم اتوماتیک فعالیت مینمایند

.تلمبه خانه دارای سستم ادارۀ موضعی میباشد

:سیستم ادارۀ اتوماتیک پارامتر های ذیل را کنترول مینماید و به مرکز ادارۀ اتوماتیک انتقال میدهد

.فشار آب در ورودی و خروجی هر یک دستگاه پمپ -

مصرف آب -

حرارت آب -

سطح مایع قبل از راه اندازی پمپ -

سطح آب در داخل تانک (مخزنها) ها -

دمای هوا در داخل تلمبه خانه -

وضع سیستم هیتر برقی تلمبه خانه -

وضع سیستم تهویه -

.سیستم اتوماتیک پرکاری قبل از راهاندازی پمپ هایشبینی شده است

.شبکات توضیع برق و سیستم تنویر با کابل های رشته مسی عایق شده با پوشۀ از مواد پولی کلور وینیل نسوز مطابق شرایط ن گ (А )- LS نصب کردیده اند

.تجهیزات تکنولوژی تلمبه خانه در داخل ساختمان مسقف قابل گرم کردن که بلوک ها عبارت باشد قرار داده میشود

.بلاک بوکس های تلمبه خانه عبارت اند از بستره ، بام سکلت فلزی و سازه ها فلزی که در آن پانل های دیوار نصب میگردند

.بستره آن از قفصه های تیآهنی طول و عرضی چوشکاری شدۀ از ناودانی. بین تیرهای ناودانی از آهن ذاویه ها جهت استحکام بیشتر بازوبندی شده است. کف ان از ورق آهن آجدار به ضخامت 4 ملیمتری میباشد. سطح تحتانی بستره نیز با ورق آهنی 4ملیمتری فرش شده است. بستره با پشم شیشۀ بازالی عایقکاری گردیده است

.هیترها ، بکس های توزیع ، پانل های برقی و سوچ بردها و سیستم تهویه طبق نورم های طراحی تکنولوژی جاگزین و اجرأ شده اند


back to the list